Rekrutacja do

Szkoły Podstawowej nr 4 w Gliwicach

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Piastów Śląskich w Gliwicach
przypomina o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
na rok szkolny 2024/2025

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej będą przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25 przyjmowane są dzieci:

  • urodzone w 2017 r. (objęte obowiązkiem szkolnym);
  • urodzone w 2018 r. (na wniosek rodziców), jeżeli:
    - korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
    - miały decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego w poprzednim roku szkolnym.

 klasa sportowa nabor